ZAŠTITA PRAVA

Zaštitnik građana kontroliše da li organi državne uprave, republički javni pravobranilac, organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja prema građanima postupaju u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Srbije ili načelima rada dobre uprave. Zaštitinik građana ovu kontrolu može vršiti proveravajući navode pritužbe koje građani podnesu ili postupajući po sopstvenoj inicijativi.

 

Zaštitnik građana je nezavistan i samostalan državni organ, zadužen  da štiti i unapređuje poštovanje sloboda i prava. Posebnu pažnju Zaštitnik građana posvećuje zaštiti:
– prava pripadnika nacionalnih manjina;
– prava deteta;
– prava osoba sa invaliditetom;
– prava lica lišenih slobode;
– ravnopravnosti polova.

Organi uprave imaju zakonom uspostavljenu obavezu da sarađuju sa Zaštitnikom, omoguće mu pristup svojim prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke, bez obzira na stepen tajnosti, kada je to od interesa za postupak koji se vodi.

Zaštitnik može da javno preporuči razrešenje funkcionera odgovornog za povredu prava građana/ki. Protiv zaposlenog u organu uprave koji je neposredno odgovoran za povredu prava građana/ki Zaštitnik građana može da traži pokretanje disciplinskog postupka.

Ako nađe da u radnjama funkcionera ili zaposlenog u organu uprave ima elemenata krivičnog ili drugog kažnjivog dela, Zaštitnik građana je ovlašćen da nadležnom organu podnese zahtev, odnosno prijavu za pokretanje krivičnog, prekršajnog ili drugog odgovarajućeg postupka.

Zaštitniku građana mogu da se obrate svi građani bez obzira na državljanstvo. Zaštitniku se može obratiti i svaka grupa građana, udruženje, preduzeće ili drugo pravno lice, domaće ili strano (sindikati, nevladine organizacije i sl.). Zaštitniku građana se, međutim, građani mogu žaliti samo na organe koji primenjuju propise Republike Srbije budući da zaštitnik građana nema ovlašćenja prema organima drugih država ili međunarodnih organizacija.

Razlog zbog se građani mogu obratiti Zaštitniku građana je povreda sloboda i prava učinjena aktom, radnjom ili nečinjenjem organa uprave, ako se radi o povredi republičkih zakona, drugi propisa i opštih akata.

 

Pritužba se podnosi u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik. Pritužba se može podneti najkasnije u roku od jedne godine od izvršene povrede prava građana, odnosno od poslednjeg postupanja, odnosno nepostupanja organa uprave u vezi sa učinjenom povredom prava građana. Pritužba mora da sadrži naziv organa na čiji se rad odnosi, opis povrede prava, činjenice i dokaze koji potkrepljuju pritužbu, podatke o tome koja su pravna sredstva iskorišćena i podatke o podnosiocu pritužbe. Uz pritužbu se podnosi kopija dokumentacije (odluke, rešenja, izveštaji, potvrde, izjave  i drugi dokazi kojima se potkrepljuju navodi pritužbe).

Najjednostavniji način da podnesete pritužbu je da popunite obrazac koji je dostupan u prostorijama Zaštitnika građana ili ga možete pronaći na sajtu Zaštitnika građana. Obrazac je dostupan i na linku https://www.ombudsman.rs/index.php/prituzba .

 

Pritužba se podnosi u pisanoj formi, tako što se dostavlja redovnom poštom ili se predaje lično zaposlenom u prijemnoj kancelariji Zaštitnika građana  u Beogradu ili lokalnim kancelarijama u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa.

 

Pritužba se može podneti i usmeno na zapisnik. Na zahtev podnosioca pritužbe stručna lica u službi Zaštitnika građana su dužna da mu, bez naknade, pruže pomoć u sastavljanju pritužbe.

 

Pritužba se može podneti i putem elektronske pošte: zastitnik@zastitnik.r

 

Podnošenje pritužbe, kao i čitav postupak pred Zaštitnikom građana potpuno je besplatan.

Zaštitniku građana se građani mogu obratiti bilo kojim jezikom i pismom koje koriste u svakodnevnoj komunikaciji.

 

Međutim, pre nego što se pritužbom obratite Zaštitniku građana, potrebno je da ste prethodno svoja prava pokušali da zaštitite svim raspoloživim pravnim sredstvima.

Ono što je od izuzetne važnosti, građani ne mogu biti izloženi krivičnoj, prekršajnoj, disciplinskoj ili bilo kojoj drugoj  odgovornosti odnosno sankciji zbog toga što su se obratili Zaštitniku građana ili pružili informacije od značaja za postupak koji  Zaštitnik vodi.

Pritužba bi trebala da bude jasno, jednostavno i sažeto napisana i da sadrži:

– naziv organa na čiji rad se pritužba odnosi;

– opis povrede prava i činjenice koje potkrepljuju razlog za podnošenje pritužbe;

– dokumentovane dokaze o preduzetim i iskorišćenim pravnim sredstvima;

– ime i prezime, adresu i telefon(ako je moguće) podnosioca pritužbe.

Zaštitnik građana će Vas obavestiti o pokretanju i završetku postupka po Vašoj pritužbi.  Ukoliko se za vođenje postupka nisu stekli uslovi predviđeni zakonom, Zaštitnik će Vas obavestiti o razlozima odbacivanja Vaše pritužbe.

U slučaju da je elektronska pošta, odnosno mejl zaražen, ako je spam ili su prilozi preveliki, mejl neće biti obrađen.

Zaštitnik građana uzeće u razmatranje vašu pritužbu:

– kada predmet pritužbe jeste u nadležnosti Zaštitnika građana;

– kada od povrede prava do podnošenja pritužbe nije prošlo više od godinu dana;

– kada ste prethodno svoja prava pokušali da zaštitite svim raspoloživim pravnim sredstvima i

– kada ste pritužbu  potpisali i popunili podacima potrebnim za postupanje Zaštitnika građana.

Ako neki od navedenih uslova nije ispunjen, smatra se da nema osnova za postupanje Zaštitnik građana zbog će Vaša pritužba biti odbačena, a Vi obaveštani o razlozima za odbacivanje.

Izuzetno, ukoliko neki od ovih uslova nije ispunjen Zaštitnik građana može Vas pozvati da pritužbu dopunite. U slučaju da to ne učinite, vaša pritužba biće odbačena.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ovlašćen je da sprovodi postupak po pritužbama u slučajevima diskriminacije osoba ili grupe osoba koje povezuje isto lično svojstvo. Poverenik je nadležan da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere.

Pored toga, Poverenik je dužan da podnosiocu pritužbe pruži informacije o njegovom pravu i mogućnosti pokretanja sudskog ili drugog postupka zaštite, uključujući i postupak mirenja, kao i da podnosi tužbe za zaštitu od diskriminacije, uz saglasnost diskriminisane osobe.

Poverenik je, takođe, nadležan da podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije inkriminisanih antidiskriminacionim propisima.

Poverenik je ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije, da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije, kao i da preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

Jedan deo nadležnosti Poverenika odnosi se na praćenje stanja u oblasti zaštite ravnopravnosti, o čemu Poverenik podnosi godišnji izveštaj Narodnoj skupštini.

U svom delovanju Poverenik je dužan da uspostavlja i održava saradnju sa organima nadležnim za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu ljudskih prava na teritoriji autonomne pokrajine i lokalne samouprave.

Pritužbu zbog diskriminacije može podneti:

 

  • svako fizičko ili pravno lice ili grupa lica koja smatra da je pretrpela diskriminaciju,
  • organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i svako drugo lice, u ime i uz saglasnost lica koje smatra da je pretrpelo diskriminaciju,
  • u slučaju diskriminacije grupe lica, organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava može podneti pritužbu u svoje ime, bez saglasnosti lica za koje se smatra da je pretrpelo diskriminaciju.

Pritužba se podnosi u pisanoj formi. Može se podneti i putem telefaksa, elektronskom poštom sa skeniranim podneskom i potpisom podnosioca, u elektronskoj formi uz elektronski potpis podnosioca, kao i usmeno na zapisnik, bez plaćanja takse ili druge naknade.

Obrazac pritužbe je dostupan na linku http://ravnopravnost.gov.rs/rs/diskriminacija/prituzba-zbog-diskriminacije/ .

Pritužba treba da sadrži podatke o tome:

  • ko je diskriminisan,
  • od strane koga je diskriminisan/a,
  • opis diskriminatornog akta
  • dokaze o pretrpljenom aktu diskriminacije (isprave, svedoci i dr.)

 

Pritužba mora biti potpisana.

Obrazac pritužbe je dostupan na linku http://ravnopravnost.gov.rs/rs/diskriminacija/prituzba-zbog-diskriminacije/ .

Primljenu pritužbu, u roku od 15 dana, Poverenik dostavlja licu protiv koga je pritužba podneta. To se lice u roku od 15 dana može izjasniti o navodima sadržanim u pritužbi, ali će Poverenik postupati i ako se lice ne izjasni. Poverenik ima zakonski rok od 90 dana da odluči povodom pritužbe. Radi utvrđivanja činjeničnog stanja, Poverenik može uzeti izjave i od drugih lica (npr. svedoka).

Poverenik može predložiti sprovođenje postupka mirenja, ukoliko za to postoje zakonski uslovi.

Poverenik daje mišljenje o tome da li je došlo do diskriminacije. Ukoliko Poverenik nađe da ima diskriminacije, doneće mišljenje sa preporukom o načinu otklanjanja povrede prava.

Ukoliko diskriminator ne postupi po preporuci u roku od 30 dana (ima obavezu da obavesti Poverenika preduzetim merama po preporuci), Poverenik će ga opomenuti i dati mu nov rok za postupanje. Međutim, ako diskriminator ne postupi ni po opomeni, Poverenik će obavestiti javnost da diskriminator nije postupio po preporuci, odnosno opomeni i da nije otklonio povredu prava.

Poverenik nije ovlašćen da diskriminatore kažnjava ako ne poštuju preporuke, ali ih može uveriti da to čine autoritetom institucije koju predstavlja, snagom argumenata i pritiskom javnosti.

Zaštita prava

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

www.ravnopravnost.gov.rs

Bulevar kralja Aleksandra 84, Beograd
Telefon:
011 243 80 20
011 243 64 64
Email: poverenik@ravnopravnost.gov.rs

Prijem građana u okviru kancelarije je od 08:30 do 16:30, od ponedeljka do petka. Neophodno je prethodno zakazati sastanak telefonom, na brojeve:
011 243 80 20
011 243 64 64

Regionalna kancelarija Novi Pazar

Regionalna kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u Novom Pazaru nalazi se u ulici Kosančićeva bb. Pristup kancelariji prilagođen je osobama koje koriste invalidska kolica.
Radno vreme je od 08:30 do 16:30.
Kontakt telefon je: 020 311 930

Ombudsman

www.ombudsman.rs

Ulica Deligradska broj 16, Beograd
Telefoni:
011/2068-100, od 8 do 16 časova
064 876 8505, od 16 do 22 časa
Email:
zastitnik@zastitnik.rs
kabinet@zastitnik.rs

Lokalne kancelarije Zaštitnika građana

Bujanovac
Karađorđev trg BB
17520 Bujanovac
Broj telefona: 017/65 30 47
Radno vreme: ponedeljak i utorak 08.30 – 16.30 časova

Preševo

Zgrada koordinacionog tela, Save Kovačevića 12
17523 Preševo
Broj telefona: 017/ 66 91 03
Radno vreme: sreda i četvrtak 08.30 – 16.30 časova

Medveđa

Kulturni centar, Jablanička 63
16420 Medveđa
Broj telefona: 016 / 89 21 09
Radno vreme: petak 08.30 – 16.30 časova

Yukom-Besplatna pravna pomoć u slučaju povrede ljudskih prava

0 700 400 700 – Samo za fiksnu telefoniju, u periodu  11-16h
011 33 44 235 – Za mobilne i fiksne operatere,  u periodu 11-16h

Elektronski formular za besplatnu pravnu pomoć je dostupan na linku http://yucom.org.rs/bpp_nov/

Skip to content