ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Prijavljivanje na evidenciju obavlja se lično, u organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu prebivališta, odnosno mestu rada ili prestanka radnog odnosa, ako u tom mestu lice ima boravište. U novonastalim okolnostima, a u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti COVID-19, svim tražiocima zaposlenja pored ličnog/neposrednog, omogućeno je i elektronsko postupanje, kao i putem pošte.

–       lična karta

 –       dokaz o stečenoj kvalifikaciji (original dokumenta na uvid)

 –       za osobe sa invaliditetom – dokaz o statusu osobe sa invaliditetom, i to:

·              vojni invalidi (ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi ili civilni invalidi rata) – rešenje nadležnog opštinskog organa uprave za boračko – invalidsku zaštitu

·              invalidi rada (II kategorija, III kategorija ili preostala radna sposobnost) – rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

·              lice kome je izvršena kategorizacija – rešenje o kategorizaciji dece ometene u razvoju, izdato od opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti

·              lice kome je izvršena procena radne sposobnosti – rešenje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja, izdato od NSZ

 

 –       druge javne isprave i dokumenta od značaja za utvrđivanje činjenica i upis podataka.

Osobi sa invaliditetom kojoj nije procenjena radna sposobnost ista se, u cilju utvrđivanja mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja, procenjuje u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja, uz odgovarajuću medicinsku i drugu neophodnu dokumentaciju, podnosi lice lično nadležnoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, prema prebivalištu lica koje podnosi zahtev.

Кada zahtev bude kompletiran, odnosno pribavljena sva prateća dokumentacija, NSZ obaveštava lice o tačnom vremenu i mestu održavanja komisije za procenu radne sposobnosti. Procena se vrši u prostorijama NSZ i neophodno je lično prisustvo.

Ocenu radne sposobnosti vrši komisija organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju čine: lekar veštak Republičkog fonda, specijalista medicine rada, psiholog i stručni radnik iz NSZ.

 

Na osnovu sprovedenog postupka, Rešenje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja donosi NSZ, kao povereni posao, na osnovu nalaza, mišljenja i ocene komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

1. Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja

2. Medicinska dokumentacija:

Predlog za utvrđivanje invalidnosti, odnosno predlog za veštačenje sa izveštajem i mišljenjem o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti, popunjen od strane izabranog lekara (Obrazac 1 – utvrđen Pravilnikom RF PIO, ne stariji od 6 meseci)

   – otpusne liste sa podacima o nalazima i izvršenim pregledima;

   – specijalistički nalazi (ne stariji od 6 meseci);

   – dijagnostički testovi;

   – laboratorijski testovi (ne stariji od 6 meseci);

  – nalaz psihologa, odnosno zaključak koji obuhvata ocenu mentalnih sposobnosti, ličnosti i ponašanja pojedinca (ne stariji od 6 meseci);

Medicinska dokumentacija u slučaju veštačenja profesionalnih bolesti i procene trajnih posledica prouzrokovanih povredama na radu, neophodna je i ekspertiza zavoda za medicinu rada, Instituta za medicinu rada Srbije «Dr Dragomir Karajović», odnosno zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika.

Medicinska dokumentacija podnosi se u originalu ili overenoj fotokopiji

3. Druga neophodna dokumentacija:

– Socijalna anketa – podrazumeva razgovor sa stručnim licem iz NSZ i obavlja se pre izlaska na komisiju za procenu radne sposobnosti; razgovor se zakazuje, a o terminu ćete biti obavešteni telefonom ili pisanim putem.

– Isprave o ostvarivanju pojedinih prava i statusu lica, i to: uverenje o ostvarivanju prava po osnovu socijalne zaštite, rešenje/dokaz o statusu osobe sa invaliditetom, dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu.

Isprave o ostvarivanju pojedinih prava i statusu lica dostavljaju se na zahtev radnika Nacionalne službe.

 – Za zaposlena lica opis posla koji lice obavlja, kao i predlog poslova koje bi lice moglo da obavlja kod poslodavca.

 

– Dokaz o izmirenju troškova procene radne sposobnosti i drugi dokazi koji mogu biti od uticaja na ocenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Troškove procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja nezaposlenog lica i lica zaposlenog u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom snosi Nacionalna služba.

Troškove procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja zaposlenog lica snosi lice koje je zahtev podnelo, a može ih snositi i poslodavac kod koga je lice u radnom odnosu u momentu podnošenja zahteva, uplatom na podračun nadležne filijale Nacionalne službe.

Ocena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja vrši se sagledavanjem medicinskih, socijalnih i drugih kriterijuma (sagledavanje psihološkog stanja pojedinca i ocenu mentalnih sposobnosti, ličnosti i ponašanja i dr)  kojima se utvrđuju sposobnosti osobe sa invaliditetom u cilju uključivanja na tržište rada i obavljanja konkretnih poslova samostalno ili uz službe podrške.

Na osnovu sagledavanja sveukupnog stanja pojedinca i stanja na tržištu rada organ veštačenja vrši ocenu bolesti i oštećenja od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja na osnovu sledeće skale:

– 1. stepen – ako su teškoće i prepreke male i utiču na radnu sposobnost u odnosu na zanimanje ili poslove koje koje lice može da obavlja a omogućavaju zapošljavanje pod opštim uslovima;

– 2. stepen – ako su teškoće i prepreke umerene, odnosno znatne u odnosu na zanimanje ili poslove koje lice može da obavlja a omogućavaju zapošljavanje pod posebnim uslovima;

– 3. stepen – ako su teškoće i prepreke potpune ili višestruke, odnosno lice se ne može zaposliti ili održati zaposlenje ni pod opštim ni pod posebnim uslovima, odnosno čiji je radni učinak manji od jedne trećine radnog učinka zaposlenog na uobičajenom radnom mestu, bez obzira na zanimanje ili poslove.

Rešenje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja koje je donela Nacionalna služba na osnovu nalaza, mišljenja i ocene komisije organa veštačenja Republičkog fonda sadrži informaciju da li se osoba sa invaliditetom zapošljava pod opštim (1. stepen skale) ili posebnim uslovima (2. stepen skale).

Zapošljavanjem osoba sa invaliditetom pod opštim uslovima smatra se zapošljavanje kod poslodavca bez prilagođavanja poslova, radnog mesta ili poslova i radnog mesta.

Zapošljavanjem osoba sa invaliditetom pod posebnim uslovima smatra se zapošljavanje kod poslodavca uz prilagođavanje poslova, radnog mesta ili poslova i radnog mesta.

Pod prilagođavanjem poslova podrazumeva se prilagođavanje radnog procesa i radnih zadataka.

Pod prilagođavanjem radnog mesta podrazumeva se tehničko i tehnološko opremanje radnog mesta, sredstava za rad, prostora i opreme – u skladu sa mogućnostima i potrebama osobe sa invaliditetom.

 

Prilagođavanjem se može obezbediti i stručna pomoć, kao podrška osobi sa invaliditetom kod uvođenja u posao ili na radnom mestu, kroz savetovanje, osposobljavanje, usluge asistencije i podršku na radnom mestu, praćenje pri radu, razvoj ličnih metoda rada i ocenjivanje efikasnosti.

Prema članu 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, obaveza svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih je da ima u radnom osobe sa invaliditetom. Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom. Poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu najmanje dve osobe sa invaliditetom, i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom.

Novoosnovani poslodavac nema obavezu zapošljavanja iz člana 24. ovog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, u trajanju od 24 meseca od dana osnivanja firme/kompanije.

Nacionalna služba za zapošljavanje realizuje programe namenjene osobama sa invaliditetom. Nezaposlene osobe sa invaliditetom mogu konkurisati na veliki broj programa i mera pri čemu im Nacionalna služba za zapošljavanje pruža operativnu i stručnu podršku.

 

Takođe, Nacionalna služba za zapošljavanje realizuje programe i mere aktivne politike zapošljavanja namenjene poslodavcima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 • SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,
 • završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
 • ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i
 • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Nakon potpisivanja ugovora, Korisnik subvencije je dužan da:

 • delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom obavlja kao osnovnu, i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR ili drugog nadležnog organa,
 • omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti,
 • dostavi Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

 

 • PROGRAM ORGANIZOVANJA SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM

Program javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom realizuje se u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje  na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svaku osobu sa invaliditetom uključenu u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 • socijalnih (odnosno socijalne zaštite), humanitarnih i kulturnih delatnosti,
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

-Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

-isplatu naknade za obavljeni posao licima angažovanim na javnim radovima, po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, maksimalno 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđeni iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom;

-naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanih lica na javnim radovima, u visini do 2.000,00 dinara po licu, srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, za svaki mesec angažovanja uvećan za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji su obračunati u skladu sa zakonom;

 Po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat/licenca o stečenim kompetencijama.

 • PROGRAM STRUČNE PRAKSE

Program podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. Nacionalna služba za zapošljavanje može da finansira program u dužini propisanoj zakonom, a najduže 12 meseci.

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:

 1. angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:

20.000,00 dinara za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija,

22.000,00 dinara za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB,

25.000,00 dinara za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB;

 1. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.
 • PROGRAM STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA

Program podrazumeva sticanje praktičnih znanja i veština nezaposlenog obavljanjem konkretnih poslova kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru.

U program se mogu uključiti nezaposlena lica iz sledećih kategorija:

 • lica bez završene srednje škole, odnosno bez kvalifikacija, uključujući i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih,
 • lica iz kategorije viškova zaposlenih i lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci – sa najmanje srednjim nivoom kvalifikacija, bez obzira na vrstu kvalifikacije i radno iskustvo, a koja nemaju adekvatna i primenljiva znanja, veštine i kompetencije za obavljanje konkretnih poslova.

Program se realizuje u trajanju od minimum 3 meseca, u skladu sa dostavljenim programom poslodavca i to kroz zasnivanje radnog odnosa na određeno ili neodređeno vreme.

Poslodavcu za vreme sticanja znanja i veština za rad, Nacionalna služba za zapošljavanje refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 31.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju od 3 ili 6 meseci (u zavisnosti od vrste radnog odnosa).

 • PROGRAM PRIPRAVNIKA ZA NEZAPOSLENA LICA SA VISOKIM NIVOOM KVALIFIKACIJA

Program podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečen visok nivo kvalifikacije, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.

Program se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru i traje u skladu sa zakonom, odnosno na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Nacionalna služba za zapošljavanje može da finansira program najduže 12 meseci.

Poslodavcu tokom realizacije programa Nacionalna služba za zapošljavanje refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 35.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 9, odnosno 12 meseci.

 • PROGRAM PRIPRAVNIKA ZA NEZAPOSLENA LICA SA SREDNJIM NIVOOM KVALIFIKACIJA

Program podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom, predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.

Program se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru i traje u skladu sa zakonom, odnosno na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, a Nacionalna služba za zapošljavanje učestvuje u finansiranju programa najduže do 6 meseci.

Poslodavcu tokom realizacije programa Nacionalna služba za zapošljavanje refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 31.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 6 meseci.

 

 

 

 • PROGRAM OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA

Program podrazumeva učešće u finansiranju programa obuke nezaposlenog radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama, odnosno postojeća znanja i veštine ne odgovaraju potrebama konkretnog radnog mesta.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:

 • realizaciju obuke za osobe sa invaliditetom, u skladu sa programom obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i
 • zasnivanje radnog odnosa sa najmanje 50% polaznika koji su sa uspehom završili obuku.

Na osnovu obrazloženog zahteva, poslodavac može da zasnuje radni odnos sa polaznikom i tokom obuke.

Pravo učešća u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca može ostvariti poslodavac pod uslovom da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%), odnosno da je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje posluje sa većinskim državnim kapitalom.

 • OBUKE ZA TRŽIŠTE RADA

Osnovni cilj obuka za tržište rada jeste podizanje nivoa kompetentnosti, konkurentnosti i zapošljivosti nezaposlenih lica i to sticanjem dodatnih znanja i veština za obavljanje poslova u okviru istog ili novog zanimanja, u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada i poslodavaca, kao i utvrđenim potrebama lica.

Obuke za osobe sa invaliditetom mogu se realizovati u skladu sa programom obuke za koje je izdato Odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja.

Obuke se realizuju u skladu sa prognoziranim potrebama tržišta rada, a nakon sprovedenog postupka javne nabavke za izbor izvođača, u skladu sa propisima kojima se regulišu javne nabavke.

Za vreme trajanja obuke Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje:

 • za izvođača obuke
 • troškove realizacije programa obuke.
 • za polaznika obuke – osobu sa invaliditetom
 • troškove prevoza za nezaposlenu osobu sa invaliditetom i za pratioca, ukoliko je potreban, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, u visini neoporezivog iznosa ili u visini realnih troškova, ukoliko je to povoljnije;
 • mesečnu novčanu pomoć u visini od 20% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, ako se obuka izvodi u trajanju od najmanje 100 časova i ako osoba sa invaliditetom nije korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom; za obuku u trajanju do 100 časova polazniku se isplaćuje novčana pomoć u visini do 7.000,00 dinara;
 • vrši obračun i uplatu doprinosa za osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom.

 

Izvor www.nsz.gov.rs

 • REFUNDACIJA TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJE SE ZAPOŠLJAVAJU POD POSEBNIM USLOVIMA:

Program A) – Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu – radna asistencija

Poslodavac koji  zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebna stručna podrška na radnom mestu, može ostvariti pravo na refundaciju troškova zarade za lice koje je angažovano na pružanju stručne podrške novozaposlenoj osobi sa invaliditetom, samo za vreme dok pruža stručnu pomoć, a najduže 12 meseci.

Poslodavcu se za lice angažovano na pružanju stručne pomoći refundiraju:

 • troškovi isplaćene zarade, bez poreza i doprinosa, za pun fond radnih sati, odnosno srazmerno broju radnih sati pružene stručne podrške osobi sa invaliditetom u odnosu na mesečni fond radnih sati, u visini do 50.000 dinara mesečno;
 • troškovi pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
  i/ili       

 

Program B) – Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta

Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebno prilagođavanje radnog mesta može ostvariti pravo na refundaciju primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta u jednokratnom iznosu. Pod prilagođavanjem radnog mesta podrazumeva se tehničko i tehnološko opremanje radnog mesta, sredstava za rad, prostora i opreme u skladu sa mogućnostima i potrebama zaposlene osobe sa invaliditetom. Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta može se odobriti poslodavcu, u jednokratnom iznosu, do 400.000,00 dinara po osobi sa invaliditetom.

 

 

 • SUBVENCIJA ZARADE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEZ RADNOG ISKUSTVA

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa sa osobom sa invaliditetom.

Subvencija zarade se odobrava na osnovu podnetog zahteva poslodavca, u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu. Subvencija zarade ostvaruje se prema propisima o državnoj pomoći za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugim propisima o državnoj pomoći.

 

 • SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA

Subvencija se odobrava poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih lica, prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanja, iz kategorije teže zapošljivih.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema mestu rada lica i iznosi od 240.000,00 do 300.000,00 dinara po licu, ukoliko se na novootvorenim radnim mestima zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

 

 • OSLOBAĐANJE OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA PO ČL. 45 B Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 i 112/15) utvrđena je mogućnost da se poslodavac, koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom, oslobađa obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca, za period od 3 godine, od dana zasnivanja radnog odnosa tog lica. Oslobođanje od plaćanja doprinosa ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici.

Nacionalna služba za zapošljavanje plaća doprinos za novozaposlena lica sa invaliditetom za koja je poslodavac ostvario olakšicu po članu 45 b, u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu, postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom.

Izvor www.nsz.gov.rs

ZAPOŠLJAVANJE

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs

Pozivni centar: 0800/300-301, za nezaposlena lica (poziv je besplatan)

Radno vreme Pozivnog centra je radnim danima od 8 – 16 časova.

Kontakte filijala možete pronaći na linku http://www.nsz.gov.rs/live/mreza/filijale

Direkcija Kragujevac

Svetozara Markovića 37, 34000 Kragujevac
Telefon: (+381) 34 50 55 00

Direkcija Beograd

Kralja Milutina 8, 11000 Beograd
Telefon: (+381) 11 29 29 800
Faks: (+381) 11 29 29 980

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom

www.fmi.rs
Tel: 011 32 20 632
Mob. 064 4007839
E-mail: office@fmi.rs

FMI platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom zaposljavanje.fmi.rs

Skip to content