PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju regulisani su uslovi za ostvarivanje prava na penziju, tuđu negu i pomoć, naknadu i utvrđivanje procenta telesnog oštećenja, naknade za pogrebne troškove u slučaju smrti korisnika penzije.

1) za slučaj starosti – starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju;

2) za slučaj invalidnosti – invalidsku penziju;

3) za slučaj smrti člana porodice: − porodičnu penziju ;

4) za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću – novčanu naknadu za telesno oštećenje ;

 5) za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica −  novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.

Republički fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje će licu koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije, isplatiti naknadu pogrebnih troškova.

Da bi osiguranik stekao pravo na prevremenu starosnu penziju potrebno je da, istovremeno, ispuni uslove u pogledu godina života i staža osiguranja.

 

Pravo na prevremenu starosnu penziju osiguranik stiče kada navrši najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života. Ova odredba će se u potpunosti primenjivati tek od 2024. godine, jer je Zakonom propisan prelazni period u kome će se ti uslovi u pogledu navršenja potrebnih godina života uvoditi postupno.

 

Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi, zato na vreme proverite svoj M-4 obrazac. Na sajtu PIO Fond-a je dostupan elektronski servis za građane za proveru ovih podataka, za čije je korišćenje potrebno prethodno podneti zahtev. Listing sa podacima o stažu i zaradama možete dobiti i u filijali uz ličnu kartu, besplatno.

 

Pravo na prevremenu starosnu penziju ostvaruje se podnošenjem zahteva Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, posle prestanka osiguranja, osim za osiguranike koji obavljaju delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad privatnih preduzetnika koji pravo na prevremenu starosnu penziju mogu ostvariti ispunjenjem uslova za sticanje prava na prevremenu starosnu penziju.

 

Prevremena starosna penzija se isplaćuje od dana ispunjenja uslova, ako je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava, odnosno od dana prestanka osiguranja, a ako je zahtev podnet po isteku tog roka, od dana podnošenja zahteva i za šest meseci unazad.

 

Korisnik prevremene starosne penzije se može zaposliti, odnosno otpočeti da obavlja samostalnu, odnosno poljoprivrednu delatnost. Po prestanku tog zaposlenja, odnosno obavljanja te delatnosti, osiguranik ima pravo na ponovno određivanje visine penzije, pod uslovom da je (po tom osnovu) bio osiguran najmanje godinu dana. Za vreme zaposlenja plaća se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje.

 

Izvor www.zso.gov.rs

– Dokaz kojim se potvrđuje identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu)

– Dokazi o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji

– Dokaz o prestanku zaposlenja – rešenje (fotokopija)

– Dokaz o regulisanom vojnom roku (overena fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)

– Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje (ukoliko primate novčanu naknadu)

– Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)

– Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine)

– Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti

– Dokazi o stažu u inostranstvu

Izvor: www.pio.rs

Zakonom su propisani različiti uslovi u pogledu navršenog staža osiguranja, u zavisnosti od uzroka nastanka invalidnosti, i to:

− ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, bez obzira na dužinu staža osiguranje,
 
− ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću, pod uslovom da je gubitak radne sposobnosti nastao pre navršenja godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju i da ima navršenih pet godina staža osiguranja.

Izuzetno, osiguranik kod koga je invalidnost prouzrokovana bolešću ili povredom van rada nastala do navršene 30. godine života, pravo na invalidsku penziju stiče pod povoljnijim uslovima u pogledu staža osiguranja, i to:
 
– ako je invalidnost nastala do navršene 20. godine života – potrebno je godinu dana staža osiguranja

 – kada je invalidnost nastala do navršene 25. godine života – potrebno je dve godine staža osiguranja

 – kada je invalidnost nastala do navršene 30. godine života – potrebno je tri godine staža osiguranja.

Povredom na radu smatra se:
 
− povreda osiguranika prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma, koja se dogodila u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj vezi sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran
 
− povreda koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mesta rada i obrnuto, kao i na putu preduzetom radi izvršavanja službenih poslova i na putu preduzetom radi stupanja na rad
 
− oboljenje osiguranika koje je nastalo neposredno ili kao isključiva posledica nekog nesrećnog slučaja ili više sile za vreme obavljanja posla po osnovu koga je osiguranik osiguran
 
− povreda koju osiguranik pretrpi u vezi sa korišćenjem prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i
 
− povreda koju osiguranik pretrpi učestvujući u akcijama spasavanja ili odbrane od elementarne nepogode, u vojnoj vežbi, na radnom kampu ili takmičenju.

Profesionalne bolesti su bolesti nastale u toku osiguranja, prouzrokovane dužim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na radnim mestima, odnosno poslovima koje je osiguranik obavljao.

– Predlog za utvrđivanj invalidnosti (Obrazac br. 1)od izabranog lekara sa  medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) u originalu ili overenoj fotokopiji (overa se može izvršiti u Fondu). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen.

– Dokaz o veštačenju u postupku ostvarivanja prava primenom drugih propisa

– Izveštaj o povredi na radu, odnosno o profesionalnom oboljenju ako je osiguranik pretrpeo povredu na radu ili imao profesionalno oboljenje

– Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice-original na uvid) ili uverenje vojnog odseka

– Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje

– Dokaz kojim se potvrđuje identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu)

– Fotokopija zdravstvene knjižice

– Dokazi o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji

– Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)

– Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine)

– Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti

– Dokaz o stažu u inostranstvu.

Izvor: www.pio.rs

Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice:
 
1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju i

 2) umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.

Postupak za ostvarivanje prava na porodičnu penziju pokreće se zahtevom uz koji treba priložiti:

– Izvod iz matične knjige umrlih (u originalu ili overenoj fotokopiji)

– Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno fotokopiju lične karte

– Izvod iz matične knjige venčanih izdat posle smrti osiguranika, odnosno korisnika prava

– Pravosnažnu sudsku presudu o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju za razvedenog bračnog druga

– Dokaz o školovanju (za decu stariju od 15 godina)

– Obrazac br. 1 izdat od strane izabranog lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, snimci, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji

– Poresko uverenje (za podnosioce zahteva) o ukupnoj visini mesečnog prihoda u kvartalu pre smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja, kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju

– Rešenje o starateljstvu (ukoliko je to potrebno)

Ukoliko se zahtev podnosi po smrti umrlog osiguranika, pored napred navedene dokumentacije, treba priložiti i:

– Prijavu o povredi na radu, ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu

– Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka), za umrlog osiguranika

– Fotokopije zdravstvenih knjižica članova porodice

– Dokaz o penzijskom stažu umrlog osiguranika navršenom u Republici Srbiji – zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji

– Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje ili savez (za period do 31. decembra 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 01. januara 2006. godine.)

– Uverenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) za period obavljanja samostalne delatnosti. Ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. decembra 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. avgusta 2004. godine)

– Uverenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) izdato za period obavljanja poljoprivredne delatnosti

– Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice

– Dokaze o navršenom stažu osiguranja u inostranstvu za preminulog osiguranika.

 

Izvor www.zso.gov.rs

Telesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili delova tela, što otežava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u ostvarivanju životnih potreba.

Osiguranik stiče pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje ukoliko je telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu ili profesionalnom bolešću koje iznosi najmanje 30%.

-Telesna oštećenja su razvrstana prema težini i mogu se utvrditi u procentu od najviše 100%, a najmanje 30%.

-Novčana naknada za telesno oštećenje isplaćuje se od dana nastanka telesnog oštećenja, ali najviše za šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva, ako je telesno oštećenje postojalo ranije.

Uz zahtev za priznavanje ovog prava se prilaže:

– Medicinska dokumentacija od lekara specijaliste o postojanju telesnog oštećenja

– Fotokopija lične karte

Za slučaj da je podnosilac zahteva osiguranik, pored navedene, treba priložiti i sledeću dokumentaciju:

– Overena fotokopija radne knjižice

– Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ

– Prijava o povredi na radu, ukoliko je telesno oštećenje nastalo kao posledica povrede na radu.

Izvor www.zso.gov.rs

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, ima osiguranik i korisnik penzije, kome je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti utvrđena potreba za pomoći i negom za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

 

Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji u situacijama kada je osoba nepokretna, ili koja zbog težine i prirode trajne bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se samo hrani, svlači, oblači i da održava osnovnu ličnu higijenu, kod slepog lica koje je izgubilo osećaj svetlosti sa tačnom projekcijom i kod lica koje postiže vid sa korekcijom do 0,05.

Ostvarivanje ovog prava podrazumeva poseban novčani dodatak koji se utvrđuje u normalnom mesečnom iznosu i usklađuje se svakog meseca sa indeksom troškova života.

 

Za korišćenje dodatna za negu i pomoć drugog lica za osobe koje nosu u penziji i nisu osiguranici, pogledajte više u okviru oblasti Socijalna zaštita.

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

www.pio.rs

Kontakt centar:
0700/017-017 po ceni lokalnog poziva
011/3060-680 sa mobilnog telefona i iz inostranstva
Email: kontakt@pio.rs

Skip to content