POVLASTICE U RAZLIČITIM OBLASTIMA

Na početku, važno je istaći da sva lica (uključujući i osobe sa invaliditetom) uvoz motornih vozila, M (vozila za prevoz lica) i N (teretna vozila) kategorije, u našu zemlju vrše u skladu sa odredbama Uredbe o uvozu motornih vozila, a prema klasifikaciji Evropske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu. Navedene kategorije motornih vozila u skladu sa Uredbom mogu se uvoziti u našu zemlju ukoliko ispunjavaju uslove propisane normom EURO 3. Kontrolu ispunjenosti uslova propisanih normom EURO 3 vrši nadležni carinski organ prilikom sprovođenja odgovarajućeg carinskog. U situacijama kada carinski organ nije u mogućnosti da utvrdi ispunjenost uslova propisane norme EURO 3, kontrolu ispunjenosti tih uslova vrši Agencija za bezbednost saobraćaja.

Kada je u pitanju oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, Odredbama čl. 245. st.1. t.11. Carinskog zakona,  kao i čl. 11. st. 1. t. 4. Uredbe o carinskim povlasticama, propisano je da su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina osobe sa invaliditetom, odnosno organizacije osoba sa invaliditetom – na predmete namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja osoba sa invaliditetom, putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica posebno izrađena ili prilagođena za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom, kao i na rezervne delove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za te proizvode.

Radi korišćenja napred navedene carinske povlastice, korisnik iste carinskom organu podnosi dokumentaciju:

1) izjavu korisnika povlastice da se specifična oprema, uređaji i instrumenti, kao i rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme uvoze za potrebe korisnika povlastice;

2) potvrdu medicinske ili druge nadležne ustanove, odnosno lekara specijaliste da se oprema uvozi za ličnu upotrebu, odnosno upotrebu od strane organizacije;

3) izvod iz odgovarajućeg registra;

4) pisani zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, koji sadrži:

– trgovački naziv i opis robe, tehničke karakteristike iz kojih se vidi da je ta roba posebno izrađena i namenjena za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom,

– naziv proizvođača odnosno dobavljača,

– zemlju porekla robe,

– količinu robe,

– cenu ili carinsku vrednost robe,

– mesto na kojem će se upotrebljavati roba.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciji. Predmetna povlastica odnosi se isključivo na oslobođenje od plaćanja carine (bez obzira na stepen invalidnosti).

Takođe, ovom prilikom skrećemo pažnju i na činjenicu da,  u skladu sa  važećim propisima lica, uključujući i osobe sa invaliditetom, mogu uvoziti motorna vozila (i ona koja nisu specijalno konstruisana za osobe sa invaliditetom) u skladu sa nekim od sporazuma o slobodnoj trgovini koje je potpisala naša zemlja sa drugim zemljama, a za koja vozila je tim sporazumima propisana niža stopa carine ili stopa carine 0%. Ukoliko se vozilo uvozi po tom osnovu uvoznik radi pravilne primene odredaba sporazuma o slobodnoj trgovini podnosi carinskom organu odgovarajuću dokumentaciju koju izdaju nadležni organi, odnosno organizacije zemlje izvoza (sertifikat EUR1, odnosno izjava na fakturi koja se prilaže ukoliko je reč o vozilima do vrednosti do 6.000 evra). Porez na dodatu vrednost i u tom slučaju plaća se po stopi od 20%.

Napominjemo da se po svakom od navedenih osnova odgovarajući carinski postupak sprovodi kod nadležne carinarnice, što podrazumeva podnošenje zahteva, u formi carinske deklaracije (Jedinstvena carinska isprava), pri čemu carinarnica u okviru svoje nadležnosti, a na osnovu podnete dokumentacije i uvidom u činjenično stanje,  ceni okolnosti svakog konkretnog slučaja i isti dalje sprovodi u skladu sa regulativom.  

Sve navedene informacije nemaju pravnu snagu već su date kao smernice, a za svaku konkretnu situaciju je potrebno obratiti se Upravi carina.

Treba naglasiti da vozilo koje je ranije uvezeno ne može naknadno biti oslobođeno plaćanja carine i PDV-a, već se moraju prvo pribaviti sve potvrde o olakšicama i oslobađanju, pa tek onda ući u proces uvoza automobila.

Pravo na refundaciju PDV-a imaju:

– Lica sa telesnim oštećenjem od 100% po jednom osnovu;

– Roditelji i staratelji deteta sa telesnim oštećenjem od 100% o kome roditelj, odnosno staratelj neposredno brine;

– Vojni invalidi i civilni invalidi rata sa 100% telesnog oštećenja;

Za proceduru oslobađanja od PDV-a je nadležno Ministarsto za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dodatne informacije o proceduri i kontaktima možete pronaći na linku:

https://www.minrzs.gov.rs/pravo-na-povracaj-pdv.html

PDV mora da se plati, ali se naknadno traži povraćaj novca.

Nadležna institucija je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kome je potrebno dostaviti sledeće:

– Zahtev na propisanom obrascu;

– Potvrda PIO o stepenu telesnog oštećenja osobe sa invaliditetom, odnosno pravosnažno rešenje nadležnog organa o priznanju svojstva ratnog vojnog invalida ili civilnog invalida rata – o stepenu telesnog oštećenja

– Primerak potvrde overen od carine da je PDV plaćen;

– Jedinstvena carinska deklaracija (JCI) overena od nadležne carine;

– Fotokopija lične karte;

– Obrazac o obračunu carinskog duga.

Ukoliko zahtev za refundaciju PDV-a podnosi roditelj ili staratelj deteta sa telesnim oštećenjem 100% po jednom osnou, uz zahtev se podnosi  i uverenje nadležnog organa starateljstva da se roditelj, odnosno staratelj, neposredno brine o detetu, odnosno da je dete u otvorenoj zaštiti.

Važna napomena je da ako u dokumentaciji dobijenoj od carine piše da niste oslobođeni plaćanja carine, odnosno da ste carinu platili – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja neće vam refundirati porez. Iz ovog proizilazi da se samo osobama sa invaliditetom koje su oslobođene od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza motornog vozila može priznati pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, odnosno da će biti odbijen zahtev lica koja te obaveze nisu oslobođena.

Ministarstvo refundira sredstva PDV-a obračunatog na vrednost motornog vozila u dinarskoj protivvrednosti u maksimalnom iznosu  od 10 000 eur, i isto pravo se može ponovo koristiti nakon isteka od tri godine os dana izvršene refundacije sredstava.

Da. Pravo na besplatan prolazak autoputem ostvaruju osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018).

Dozvola za besplatan prolazak autoputem se izdaje uz odgovarajući zahtev i obaveznu prateću dokumentaciju. Zahtev u ime maloletnog lica, podnosi zakonski zastupnik ili staratelj.

Uz zahtev obavezno je dostavljanje sledeće dokumentacije:

  – Očitana ili kopija saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom;

    – Očitana ili kopija lične karte osobe sa invaliditetom na uvid, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica;

    – Fotografija osobe sa invaliditetom u boji, rezolucije 450×530 piksela, u elektronskoj formi putem mejla na korisnickicentar@putevi-srbije.rs  ili na CD-u;

    – Jedno od sledećih rešenja:

 • Rešenje nadležne institucije Republike Srbije u kojem je izražen stepen telesnog oštećenja (80% ili više procenata telesnog oštećenja, odnosno osoba kod kojih je utvrđeno telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata). Rešenje mora da bude opšteg tipa ili izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem;
 • Fotokopija Rešenja izdatog od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • Fotokopija Rešenja izdatog od strane nadležnog centra za socijalni rad ili opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti;
 • Fotokopija Rešenja izdatog od strane Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • Fotokopija Rešenja nadležnog opštinskog organa ili uprave za boračko-invalidsku zaštitu – za vojne invalide (ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata).

 

Važna napomena:

Кopija rešenja o utvrđivanju invaliditeta mora biti overena kod javnog beležnika (notara), odnosno u sudu ili opštini.

Prilikom zamene dozvole za besplatan prolazak autoputem, potrebno je dostaviti:

 • Fotokopiju saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom;
 • Lična karta osobe sa invaliditetom na uvid, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica;
 • Staru dozvolu za besplatan prolazak autoputem;
 • Rešenje o stepenu invaliditeta, odnosno uverenje nadležne institucije izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem.

Zahtev za dobijanje ili zamenu dozvole za besplatan prolazak autoputem možete podneti putem pošte, lično ili elektonskim putem na sledeće adrese:

 • Putem pošte na adresu: ul. Bulevar kralja Aleksandra, br. 282, 11000 Beograd
 • Lično na adrese: 11000 Beograd, ul. Ustanička, br. 64/5 sprat i 11000 Beograd, ul. Ljube Čupe, br.5
 • Elektronskim putem na mejl adresu: korisnickicentar@putevi-srbije.rs

Napomena: U slučaju kada se vrši zamena dozvole za besplatan prolazak autoputem neophodno je dostaviti staru dozvolu lično ili putem pošte na navedene adrese.

Preuzeto sa www.putevi-srbije.rs

Izdavanje besplatne parking karte za osobe sa invaliditetom je u nadležnosti lokalnih samouprava. Za uslove izdavanja parking karte više informacija možete dobiti u svojoj lokalnoj organizaciji ili sektoru opštinske/gradske uprave nadležnom za poslove socijalne zaštite.

Osobi sa invaliditetom mogu se izdati najviše dve povlašćene karte za parkiranje i to jedna po osnovu invaliditeta – invalidska parking karta (IPK) i druga, kao stanaru određene zone – povlašćena parking karta (PPK). Osobe sa invaliditetom, koje ne žive u zonama, mogu dobiti samo invalidsku parking kartu po osnovu invaliditeta.

Za Grad Beograd,  zahtev za izdavanje invalidske parking karte (IPK) i rezervaciju parking mesta za osobe sa invaliditetom podnosi se u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu.

JKP „Parking servis” izdaje IPK osobama sa invaliditetom samo na osnovu Rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu. IPK važi na teritoriji Republike Srbije, izdaje se za tekuću godinu u poslovnicama Korisničkog servisa JKP „Parking servis“ (Takovska br. 31, Kraljice Marije br. 7, Mileševska br. 51) uz potrebnu dokumentaciju:

– Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu;

– Dve fotografije veličine 3,5 x 3cm;

– Saobraćajna dozvola;

– Lična karta.

Prilikom podnošenja Zahteva u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, korisnik  može da se opredeli da IPK dobije poštom, u kom slučaju će „Parking servis“ istu poslati na kućnu adresu podnosioca zahteva.

NAPOMENA:  Za uslove izdavanja invalidske parking karte u drugim mestima, više informacija možete dobiti u svojoj lokalnoj organizaciji ili sektoru opštinske/gradske uprave nadležnom za poslove socijalne zaštite.

Kategorije putnika za koje se navodi da imaju pravo na besplatan gradski prevoz su:

 • Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50 – 100% invaliditeta
 • Civilni invalidi rata sa 50 – 100% telesnog oštećenja
 • Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica
 • Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć
 • Lica obolela od cerebralne paralize,dečije paralize i plegije
 • Lica obolela od mišićne distrofije
 • Lica obolela od multipleks skleroze
 • Lica obolela od hemofilije
 • Lica sa mentalnim poteškoćama

Za svaku kategoriju kartica je propisana potrebna dokumentacija koju je potrebno podneti, koju možete pronaći odabirom potrebne kategorije na linku https://www2.busplus.rs/lt/kategorije-kartica-potrebna-dokumentacija

Osobe sa invaliditetom šest puta godišnje imaju pravo na povlašćenu vožnju u međugradskom saobraćaju, sa svojim pratiocem. Osoba sa invaliditetom plaća 25% cene karte, dok prisutni pratilac ne plaća kartu.

Knjižicu za povlašćenu vožnju izdaje nadležno udruženje po vrsti invaliditeta. Knjižica se najčešće overava jednom godišnje.


Potrebna dokumentacija za knjižicu:
 – Zahtev;
 – Dve fotografije, veliĉine 4,5 x 3,5 cm;
 – Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć;
 – Nalaz sa odgovarajućom dijagnozom;
 – Fotokopija prve i druge strane lične karte podnosioca zahteva.

 

Kako bi ostvarila pravo na povlašćenu vožnju, osoba sa invaliditetom prilikom kupovine karte daje knjižicu na uvid, i kada putuje sama i sa pratioce. Ukoliko je pratilac prisutan na putovanju, povlašćena vožnja važi i za njega odnosno pratilac ne plaća kartu.

Takođe, nadležno udruženje izdaje i tzv. objave koje koristi pratilac u situacijama kada putuje bez osobe sa invaliditetom, u slučaju kada ide ili odlazi po tu osobu u neki drugi grad u Srbiji. Korisnik knjižice ima pravo da se za njegovog pratioca izda 12 objava godišnje (6 povratnih vožnji) koje važe 60 dana.

Svaki prevoznik u unutrašnjem saobraćaju je dužan da pruži uslugu povlašćenog prevoza osobi sa invaliditetom i pratiocu koji imaju potrebnu dokumentaciju za ovu namenu, a ukoliko neosnovano uskrati vožnju, možete se obratiti nadležnom udruženju ili podneti tužbu zbog krženja zakona nadležnim institucijama.

Skip to content